Nanne Hogeland
Goed Leven Academie
Elsstraat 134
2565 KR Den Haag
www.goedlevenacademie.nl
Contact via
info@goedlevenacademie.nl
KVK nummer 59461578

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Goed Leven Academie besteedt aan de samenstelling van de website is het mogelijk dat de informatie die op www.goedlevenacademie.nl  wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De Goed Leven Academie kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Goed Leven Academie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie die door middel van deze website verkregen is, tijdens workshops of online programma’s, of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van www.goedlevenacademie.nl

De Goed Leven Academie zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. De Goed Leven Academie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

De Goed Leven Academie sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de de website, de online programma’s, de online video’s, workshops en trainingen of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media.

 

Auteursrecht

Gastbloggers kunnen artikelen inzenden voor publicatie op de website van www.goedlevenacademie.nl. De Goed Leven Academie behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. De Goed Leven Academie behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeld materiaal.

Gastbloggers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op www.goedlevenacademie.nl geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Gastbloggers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker van www.goedlevenacademie.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van de Goed Leven Academie (ook niet via een eigen netwerk).

Den Haag, 7 maart 2017