Algemene Voorwaarden

Nanne Hogeland
Goed Leven Academie
Elsstraat 134
2565 KR Den Haag
www.goedlevenacademie.nl
Contact via
info@goedlevenacademie.nl
KVK nummer 59461578

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Voorwaarden online programma’s

1.1 In het online programma deelt de trainer zijn of haar kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het volgen van de lessen en/of modules en het maken van de opdrachten. Jouw eigen inspanningen bepalen hoeveel profijt je hebt van het online programma. De trainer staat binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De ondersteuning die de trainer biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de website.

1.2 Coachingsgesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. De trainer kan niet garanderen dat hij ruimte heeft in zijn agenda om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, vervalt het coachingsgesprek en kan het dus niet ingehaald worden.

 

Artikel 2 Voorwaarden workshops

2.2 Indien je je deelname aan een workshop wilt annuleren, dien je een mail te sturen naar info@goedlevenacademie. Indien je minimaal 14 dagen van tevoren afzegt, krijg je 100% van de toegangsprijs retour. Wel brengt de Goed Leven Academie 15 euro administratiekosten in rekening. Indien je korter dan 14 dagen, maar langer dan zeven dagen van tevoren afzegt krijg je 50% van de toegangsprijs terug. Indien je korter dan zeven dagen van tevoren afzegt krijg je geen geld retour. Wel kun je iemand anders in jouw plaats naar de workshop laten gaan. Laat dit minimaal 24 uur van tevoren weten via info@goedlevenacademie.nl

 

Artikel 3 Niet Goed Geld terug Garantie voor online programma’s

3.1 Voor een aantal online programma’s geldt een niet-goed-geld-terug-garantie. In de omschrijving van het betreffende online programma staat dit duidelijk vermeld. Als je ontevreden bent dan kan je gedurende de looptijd van het online programma jouw deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan je doen door een mail te sturen aan info@goedlevenacademie.nl met een duidelijke omschrijving van jouw klacht. Het geld zal ik je dan zo spoedig mogelijk restitueren. Wel zal ik 15 euro administratiekosten in rekening brengen.

3.2 Na de looptijd van het online programma is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en kun je geen restitutie vragen. De looptijd in weken staat duidelijk omschreven op de verkooppagina van het online programma.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website van www.goedlevenacedemie.nl . Deze prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 Je betaalt direct via de webshop tijdens de inschrijving.

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen workshop of programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Vanaf de start van een online programma heb je 12 maanden toegang tot de online academie. De werkboeken kunt u downloaden en opslaan en blijven daarmee in uw eigen bezit.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over een workshop, een online programma of een onderdeel van een programma of de ondersteuning door de trainer, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je tijdens de looptijd van de cursus of binnen 24 uur na afloop van de workshop aan mij melden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bevestig je dat je in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat je geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan een programma of workshop zou kunnen beperken.

8.2 De Goed Leven Academie doet zijn uiterste best om een goede begeleiding te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, directe schade of indirecte schade van de deelnemer.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik hou mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Den Haag, 7 maart 2017